Deklaracja dostępności

Niniejszy serwis internetowy został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszych stron internetowych. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Niniejsza deklaracja dotyczy momentu wdrożenia aktualizacji pod kątem zgodności ze specyfikacją WCAG 2.1 dla całości serwisu. Data ostatniej aktualizacji – 10.05.2022 r.

 

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5.0 i nowsze
 • CSS 3.0 i nowsze
 • WCAG 2.1 – poziom AAA pod względem programistycznym, poziom AA pod względem treści z możliwymi wyłączeniami opisanymi w niniejszej deklaracji.

 

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w:

 • Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.
 • Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ustawa ta, jako podstawę dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych przyjmuje specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA.

Serwis spełnia ponadto zapisy następujących dokumentów:

 • Deklaracja Rady Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

 

Treści niedostępne i wyłączenia

Pod względem mechanizmów programistycznych serwis zapewnia pełną zgodność ze specyfikacją WCAG 2.1. W zakresie zawartości, wszystkie treści opublikowane w serwisie po dacie opublikowania niniejszej deklaracji dostępności zapewniają pełną zgodność ze specyfikacją WCAG 2.1. Wybrane treści opublikowane w serwisie przed datą sporządzenia niniejszej deklaracji dostępności mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych (WCAG 2.1), w zakresie takim jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint może nie być poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących, a nie została dla nich udostępniona transkrypcja opisowa.
 • Część filmów i multimediów może nie być uzupełniona o transkrypcją opisową.

 

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i klawiatury oraz myszki.

 

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki za pomocą standardowych mechanizmów zoom wbudowanych w przeglądarki internetowe
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje szczegółowe dotyczące zgodności strony ze specyfikacją WCAG 2.1 pod względem technicznym:

 • Język stron serwisu jest prawidłowo określany w kodzie strony,
 • Tytuły stron – prawidłowo osadzone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
 • W całym serwisie zadbano o konsekwentną nawigację
 • Zagwarantowana jest możliwość pominięcia bloków
 • Nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone w całym serwisie.
 • Listy są prawidłowo użyte w całym serwisie.
 • Wszystkie formularze zostały prawidłowo zbudowane i opisane
 • Linki są prawidłowo opisane tak by informowały o swoim celu także poza kontekstem
 • Linki graficzne – prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
 • Nawigacja jest spójna i logiczna w całym serwisie.
 • Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 • Fokus oraz tabindex – każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • W całym serwisie zastosowany jest kontrast wymagany standardem WCAG 2.1 na poziomie AA
 • Brak błędów składniowych HTML.
 • Odtwarzacze video dostosowane są dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury
 • Wszystkie elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez administratora.
 • Wszystkie strony mają możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii.
 • Serwis nie jest zbudowany na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji layoutu.
 • Wszelkie mechanizmy nawigacyjne „grupy odnośników” są przedstawione za pomocą list nieuporządkowanych.
 • Kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest logiczna i intuicyjna.
 • Architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna.
 • Elementy nawigacyjne oraz komunikaty nie polegają tylko na charakterystykach zmysłowych jak np.: kształtu, lokalizacji wizualnej lub miejsca czy dźwięku.
 • Odnośniki zamieszczone treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem.
 • Po wczytaniu strony www nie jest od razu odtwarzany dźwięk.
 • Kontrast treści w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1.
 • Serwis jest prawidłowo wyświetlany w systemowym trybie wysokiego kontrastu.
 • Typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności.
 • Po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie następuje utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu.
 • Fokus jest widoczny, wzmocniony i spełnia minimalne wymagania kontrastu.
 • Wszystkie informacje, które są automatycznie przesuwane i widoczne dłużej niż 5 sekund lub automatycznie się aktualizują posiadają mechanizm, który pozwala na ich zatrzymanie lub ukrycie.
 • Odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona.
 • Poza standardową nawigacją zapewniona są przynajmniej dwa sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka.
 • Zdefiniowany jest główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej.
 • Serwis zawiera mechanizm ostrzegający o otwieraniu się wybranych stron w nowym oknie.
 • Wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu. W przypadku wystąpienia błędów system sugeruje jego rozwiązanie.
 • W serwisie nie stosuje się rozwiązań weryfikujących i zabezpieczających opartych na mechanizmie CAPTCHA
 • Zapewniona jest całkowita zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor).
 • Serwis może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.1 jako wspierające dostępność jak np.: Java Script, PDF, ARIA.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami – Barbara Kulińska,

e-mail / Teams: bkulinska@horyzont.eu,

pok. 1.13, tel. 71 799 19 37, wew. 25.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot odpowiedzialny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot odpowiedzialny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot odpowiedzialny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odpowiedzialny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres: aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon: 800-676-676

www.rpo.gov.pl

 

Last modified: Thursday, 19 May 2022, 4:22 PM